پالایشگاه دهم (فاز ۱۹) پارس جنوبی در حاشیه خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ٢

با مساحتی در حدود ۵/٢١٨ هکتار واقع در منتطقه تمبک بین پالایشگاه­های فازهای ١١ و ١٢ پارس جنوبی و واقع شده است.

توان برق دیبا افتخار دارد تا با طراحی،ساخت، تست، نظارت برنصب و راه‌اندازی

تابلوهای اتوماسیون PDCS, و تابلوهای برقMCC/LV فاز ۱۹ پارس جنوبی، در به ثمر رساندن این پروژه بزرگ ملی، سهیم بوده است.

‌طراحی،ساخت، تست، نظارت برنصب و راه‌اندازی تابلوهای اتوماسیون PDCS, و تابلوهای برقMCC/LV فاز ۱۹ پارس جنوبی